Technika Bowena

Terapia Bowena polega na wykonywaniu łagodnych ruchów mię­śniach, ścię­gnach, wię­za­dłach i tkan­ce łącz­nej wprawiające te struktury w delikatną wibrację. Wibracja ta rozchodzi się po organizmie i mobilizuje organizm do uruchomienia procesów samoleczenia.

W prze­ci­wień­stwie do in­nych te­ra­pii bez­po­śred­nich, w Tech­ni­ce Bo­we­na za­bieg nie po­le­ga na za­sto­so­wa­niu si­ły fi­zycz­nej. Jest on bez­bo­le­sny i nie­in­wa­zyj­ny.

Ce­lem te­ra­pii jest z re­gu­ły przy­wró­ce­nie rów­no­wa­gi ca­łe­go or­ga­ni­zmu, ale mo­że być też kon­kret­ny pro­blem.

Czego się spodziewać?

Czas trwania zabiegu to zazwyczaj 15-45 mins. Po­mię­dzy każ­dą se­kwen­cją ru­chów na­stę­pu­je ko­niecz­na kil­ku­mi­nu­to­wa prze­rwa, w cza­sie któ­rej pa­cjent le­ży i od­po­czy­wa w sa­mot­no­ści, pod­czas gdy je­go cia­ło wy­ko­rzy­stu­je po­trzeb­ny dla sie­bie czas do prze­sła­nia i prze­two­rze­nia sy­gna­łów oraz za­ini­cjo­wa­nia pro­ce­sów na­praw­czych.

Terapeuta Bowena - Jadwiga Kasprzycka